ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА, ОНЛАЈН НАРАЧКА, ПЛАЌАЊЕ И КУПУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ПРЕКУ ХОУМ ЛАЈТ ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА

1. ВОВЕД

Правното лице е Еуро Визиф ДООЕЛ Скопје, а трговскиот бренд е Хоум Лајт, во понатамошниот текст ќе се користи името Хоум Лајт. Предмет на овие Општи услови е утврдување на условите за онлајн нарачка, плаќање и купување нa производи преку веб страната на Хоум Лајт www.homelight.mk Секој од подолу наведените изрази го има следното значење во смисла на овие Општи услови за онлајн купување: Посетител на страницата е секое лице кое по пат на средствата за електронска комуникација пристапува на веб страната https://homelight.mk/ и ја разгледува понудата на производи и/или услуги на Хоум Лајт. Купувач е физичко или правно лице кое преку веб страната на Хоум Лајт нарачува и купува производи и/или услуги од понудата на Хоум Лајт. За Посетителот односно Купувачот, кој стапува во деловен однос со Хоум Лајт се применуваат позитивните законски прописи во Република Македонија од областа на електронските комуникации, електронска трговија, заштитата на личните податоци и заштитата на потрошувачите, како и Општите услови за начинот на пристап и користење на јавните комуникациски услуги на Хоум Лајт.

2. РЕГИСТРАЦИЈА НА КУПУВАЧОТ

Купувачот кој сака да стане корисник на услугата за електронска трговија и сака да нарача и купи производ или услуга од Хоум Лајт преку веб страната https://homelight.mk/ потребно е по одбирањето на производот/те и нивно ставање во кошничката за купување да се регистрира на https://homelight.mk/, за да може да отпочне и се реализира онлајн нарачката при електронска трговија. Регистрираниот онлајн купувач со пополнување на обрасците при купувањето на веб страната https://homelight.mk/ во целост ја потврдува точноста на податоците што ги внесува во образецот, вклучувајќи ги и личните податоци. Во моментот на нарачувањето на одреден производ/и од понудата, Купувачот се согласува на овие Општи Услови за онлајн нарачка, плаќање и купување на производ/и преку веб страницата на Хоум Лајт. Хоум Лајт го задржува правото да ги измени овие Правила или да ја укине Програмата за онлајн трговија. Во овие случаи истото ќе биде објавено на интернет страницата на Хоум Лајт, https://homelight.mk/

3. УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА КУПУВАЊЕ

Цените на сите производи на https://homelight.mk/ се изразени во денари со вклучен ДДВ. Цените за онлајн купување може да бидат привилегирани и помали од малопродажните цени во салоните на Хоум Лајт и ќе бидат соодветно означени на веб апликацијата https://homelight.mk/. Хоум Лајт го задржува правото за промена на цените, во согласност со политиката на компанијата, без известување за корисниците. Корекција на цената нема да биде извршена ако нарачката е прифатена. Купувачот се обврзува да ја плати цената, која е понудена во моментот на извршување на нарачката, независно од фактот што цената може да биде променета во меѓувреме. Артиклите кои се означени со специјални промотивни цени, за кои важат специјални промотивни услови и кои се ограничени со количини, од објективни причини постои можност да не бидат процесирани во системот, односно нарачките со тие артикли може да бидат откажани. Купувачот може да избере еден или повеќе производи, како и пакет на производи од понудата на Хоум Лајт. Купувачот може да ја откаже, дополни или корегира нарачката во било кое време, пред да го реализира плаќањето. Регистрирањето е задолжително за реализацијата на нарачката, и при нарачката, задолжителни се податоците за контакт, како и адреса за испорака. По завршувањето на нарачката ќе Ви биде испратен e-mail на адресата која ја имате наведено, за потврда на нарачката. При евентуални технички проблеми со интернет страната, Хоум Лајт има право да ја одбие нарачката или да го прекине процесот на купување, и не сме обврзани да извршиме никакво обесштетување, освен враќање на уплатените средства од страна на купувачот.

4. НАЧИНИ НА ПЛАЌАЊЕ

Плаќањето за производите и услугите на Хоум Лајт купени преку веб страната https://homelight.mk/ (во понатамошниот текст: Производи) може да се изврши на еден од подолу наведените начини:

-Плаќање со платежна картичка
-Плакање со банкарски налог и верификација на оператор
-Плаќање при достава на производот

4.1. Плаќање со платежна картичка Електронското плаќање на нарачаните производи е овозможено преку Халк Банка АД Скопје, членка на NBG групацијата, со сите картички од брендот на MasterCard и VISA издадени од која било банка во светот, а електронското дополнување е овозможено со истите картички издадени само во Р. Македонија. При плаќањето со платежна картичка, авторизацијата се врши автоматски онлајн преку плугинот на Халк Банка АД Скопје ( Halk Bank Payment Gateway) . По успешно извршената авторизација, Корисникот прима известување за извршеното успешно/неуспешно плаќање по пат на е-пошта и/или СМС.

4.2. Плаќање со банкарски налог и верификација на оператор Плаќањето со Банкарски налог може да се изврши од страна на Физичко или правно лице од сите Банки регистрирани на територија на Република Македонија со сосдветен налог за трансфер нa средства по извршената онлајн нарачка и избирање на начин на плакање ”Плакање со Банкарски налог” По извршеното плаќање од страна на купувачот вработениот оператор за контрола и потврда на извршена трансакција е должен да ја провери веродостојноста на податоците и износот на извршената уплата со Банкарскиот налог, по што се пристапува кон известување на купувачот по пат на СМС порака или електронска пошта, по што се врши организирање на испорака на производот(те) на дадената адреса за испорака од страна на купувачот.

4.3 Плаќање при достава на прозводот При доставата и превземањето на пратката која претходно е нарачано преку нашата веб страна https://homelight.mk/ , плаќањето на нарачката се врши исклучиво во готовина во денарска валута на курирот од нашата партнерска курирска служба која ја бирате во корпа и која Ви ја доставува пратката. При плаќањето,курирот е должен да издаде доставница/потврда за извршена уплата од страна на купувачот која служи и како доказ во случај на рекламација/враќање на производот.

5. ИСПОРАКА

Откако добивте потврда за креирана нарачка, нарачката влегува во статус на обработка. Откако ќе биде обработена и потврдена ќе биде испратена на достава. Испораката на нарачката се врши исклучиво на подрачјето на Р. Македонија Рокот на испорака е 5 работни дена. За сите нарачки направени во петок или за време на викенд ќе бидаат процесирани во првиот следен работен ден. Работното време на нашиот online shop е од 9 до 17 часот во текот на неделата.

Пратките надвор од Скопје се испраќаат по курирска служба, најчесто Карго Експрес

Доколку е се во ред со пратката без никакви оштетувања слободно превземете ја и потпишете се на испратницата која ќе ви ја приложи курирот. Секоја пратка има испратница во два примерока. Вообичаена пракса е доколку курирот не ве пронајде на назначената адреса, ќе треба да ве исконтактира на телефон-контакт кој сте го посочиле при креирање на нарачката и да се направи договор за нов термин за испорака на нарачката. Доколку и во тој случај повторно не ве пронајде на посочената адреса нарачката се враќа кај нас. Откако ќе ја примиме ќе ве исконтактираме за да дојдеме до заклучок и да се договориме за повторно испраќање.

Цена на Испорака Цената на достава за сите нарачки чија вредност е поголема од 1000 ден. е бесплатна!

Напомена
Со потврда на нарачката, со кликнување на копчето ПОТВРДИ, согласни сте со условите за испорака.

6. ОДГОВОРНОСТ НА Хоум Лајт ВО СЛУЧАЈ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НЕСООДВЕТНО И НЕОВЛАСТЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ

Хоум Лајт во потполност се оградува од каква било одговорност за штетата која може да му биде нанесена на Купувачот и/или на трети лица доколку истата настанала како последица на несоодветно и неовластено користење на платежната картичка односно доколку од било кои причини истата е злоупотребена или искористена без знаење и согласност на сопственикот или доколку е украдена. Во наведените случаи Хоум Лајт нема обврска да изврши поврат на уплатените средства. Хоум Лајт не е одговорен за трошоците за интернет сообраќајот на купувачот и нема да сноси одговорност за било која предизвикана штета која би можела да настане како резултат на прекин на интернет врската во моментот на користење на електронските услуги кога би се вршело онлајн купување.

7. ЗАШТИТА И СИГУРНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ

Хоум Лајт се обврзува да ја заштити приватноста на податоците, вклучувајќи ги и личните податоци на Купувачот од веб страницата на Хоум Лајт и потврдува дека со нив ќе постапува во согласност со Законот за заштита на лични податоци и други позитивни прописи од оваа област валидни во Р. Македонија. Основните правила за собирање, користење и заштита на податоците на сите посетители на веб страницата на Хоум Лајт https://homelight.mk/  , се наведени во Политиката за приватност, која исто така е објавена на веб страницата на Хоум Лајт, https://homelight.mk/.

Во рамките на оваа Политика за приватност се утврдува кои податоци се собираат за време на посетата или онлајн регистрација и како тие се користат. При посетата на web страницата, Хоум Лајт не врши автоматско прибирање на лични податоци, освен во случаи кога Купувачот доброволно ќе ги внесе овие информации, на пример, доколку за купопродажба на одредени производи и услуги внесот на лични податоци е задолжителен, во случај на учество во анкети, дополнителни маркетинг активности или барања за информации од страна на Хоум Лајт.

Приниципите наведени во Политиката за приватност се применуваат за заштита на податоците на сите посетители на веб страницата на Хоум Лајт, вклучувајќи ги и Купувачите на производи и услуги од веб страницата на Хоум Лајт. Политиката за приватност не се однесува на посетителите на други веб страници до кои се пристапува преку веб страницатa на Хоум Лајт.

8. ЕЛЕКТРОНСКОТО ПЛАЌАЊЕ

Плаќањето се извршува по електронски пат, во реално време на настанување на трансакцијата. За сигурноста на направените трансакции од страна на Купувачот гарантира Халк Банка АД Скопје. Електронското плаќање со платежни картички се врши со податоци кои поради безбедност при комуникацијата преку интернет се шифрираат со користење посебен SSL (Secure Socket Layer) протокол.

Притоа, податоците поврзани со платежната картичка на Купувачот или неговата сметка во банка се праќаат директно до банката преку шифрирана врска Хоум Лајт не ги собира гореспоменатите податоци и нема пристап до информациите поврзани со платежната картичка или сметката во банка. Хоум Лајт по ниту еден основ не презема одговорност за штета заради неовластена трансакција односно неовластено користење на личните податоци на Купувачот за време на реализација на електронското плаќање, бидејќи целокупното електронско плаќање е во надлежност на Банката.

9. ВРАЌАЊЕ И РЕФУНДИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

По извршената испорака нема можност да се откаже купениот производ и да се сторнира платениот износ освен во случаи кога корисникот има право да го откаже купувaњето врз основа на императивните одредби на Законот за заштита на потрошувачите.

Доколку Купувачот се определи за плаќање на услугите/и или производите со платежна картичка, постои можност од прекин на интернет конекцијата во моментот на плаќање. Доколку барањето за плаќање е регистрирано од страна Хоум Лајт, Купувачот добива е-маил порака или СМС со извештај за статусот на извршената уплата т.е. нотификација за тоа дали извршената трансакција е успешна или неуспешна. Доколку Купувачот добие е-пошта или СМС потврда за успешно извршено плаќање, а не го добие производот во предвидениот рок, во тој случај Купувачот може да достави приговор во било која продавница на Хоум Лајт или на info@homelight.mk .

Купувачот е должен во прилог на приговорот да достави и доказ за потврдена уплата и/или извод од банката за извршена трансакција. На сите кориснички рекламации и поплаки, Хоум Лајт ќе одговори во законски предвидениот рок од 15 дена.

Трошоци за достава

Трошоците за замена на производи се на товар на купувачот, освен во случаите кога купувачот добил неисправен или погрешен производ.

11. ПРАВО НА ОТКАЖУВАЊЕ/ВРАЌАЊЕ НА РОБА

Производот може да се врати во рок од 15 дена од денот на приемот на пратката . Производот мора да бидe неоштетен и спакуван во неговото оригинално пакување со етикета . Пакуваните производи се враќаат кај нас преку брза пошта на адресата што ја добивате од нашите продавачи на свој трошок .

Во случај на враќање на роба или поврат на средства на купувач кој претходно платил со некоја од платежните картички, дел или во целост, а без оглед на причината за враќање, Хоум Лајт има обврска враќањето на средства да го изврши исклучиво преку VISA, EC/MC и Maestro, што значи дека банката на барање на продавачот ќе изврши поврат на средствата на сметката на корисникот на картичката.

Откако курирската служба ќе ви ја достави пратката, ве молиме проверете го производот и доколку на него има видливи оштетувања (искинати делови или нагмечување) или производот не е во согласност со вашата нарачка, ве молиме да не побарате телефонски на бројот 075/971-111 или да ни испратите емаил со свои податоци (име, презиме и телефон) на адресата info@homelight.mk и да ги наведете причините поради кои сакате да направите замена/враќање на пакетот. Ве молиме да не контактирате најдоцна во рок од 24 часа од приемот на пратката.

Нашите оператори ќе ве известат за понатамошната постапка, во најкраток можен рок. Замената на производот може да ја направите во договор со нашите оператори. Производот кој се менува ни го испраќате преку брза пошта, на свој трошок. По приемот на производот проверуваме дали производот е оштетен, а потоа ви испраќаме соодветна замена. Доколку на купениот производ се појават недостатоци во смисла на одредбите од Законот за заштита на потрошувачи, Ве молиме постапете на начин дефиниран со правилникот за рекламации на потрошувачи за роба купена преку интернет продавница, кој заедно со пополнет рекламационен лист треба да го пратите на адресата info@homelight.mk .

Напомена: Производите што се во секцијата/категоријата OUTLET се изложбени производи и истите може да имаат мали оштетувања или минимална дисфункционалност. Истите OUTLET производи се без гаранција на телата со интегриран ЛЕД. 
Замена и рефундација на OUTLET производи: За производите што се веќе на акција во OUTLET секцијата, рефундација на средства и замена на производ, не е возмоможна.

12. РЕКЛАМАЦИЈА

Откако курирската служба ќе ви ја достави пратката, ве молиме проверете го производот и доколку на него има видливи оштетувања (искинати делови или нагмечување) или производот не е во согласност со вашата нарачка, ве молиме да не побарате телефонски на бројот 075-971-111 или да ни испратите емаил со свои податоци (име, презиме и телефон) на адресата info@homelight.mk и да ги наведете причините поради кои сакате да направите замена/враќање на пакетот.

Ве молиме да не контактирате најдоцна во рок од 24 часа од приемот на пратката. Нашите оператори ќе ве известат за понатамошната постапка, во најкраток можен рок. Замената на производот може да ја направите во договор со нашите оператори. Производот кој се менува ни го испраќате преку брза пошта, на свој трошок. По приемот на производот проверуваме дали производот е оштетен, а потоа ви испраќаме соодветна замена. Доколку на купениот производ се појават недостатоци во смисла на одредбите од Законот за заштита на потрошувачи, Ве молиме постапете на начин дефиниран со правилникот за рекламации на потрошувачи за роба купена преку интернет продавница, кој заедно со пополнет рекламационен лист треба да го пратите на адресата info@homelight.mk .

13. ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ

Производот/те се резервирани за испорака по добиената потврда за плаќање од страна на Купувачот. Со самото ставање на производите во кошничка не значи дека е направена резервација и дека е затворена нарачката. Доколку нарачката не е заклучена до крај, односно содржината на нарачката се уште се наоѓа во кошничка, а времето на неактивност на Посетителот/Купувачот https://homelight.mk/ е подолго од 30 минути, содржината на кошничката автоматски ќе биде избришана. Хоум Лајт го задржува правото без претходна најава да ги измени овие Општи услови како и содржината на https://homelight.mk/ , а најновата верзија на Општите услови за онлајн нарачка, плаќање и купување на услуги и/или производи преку веб страната на Хоум Лајт, корисникот ќе може да ги прочита на веб страната на Хоум Лајт https://homelight.mk/.

Измените на овие Општи услови стапуваат на сила со датумот на нивната објава. Се согласувам во целост со условите за електронска трговија, интернет купување и плаќање.

Последна измена: 19.05.2022